Kuwait KSA Lebanon Syria Ghana UAE
 
 RIYADH
JEDDAH
MADINAH
 

SANIWAVE SHOWROOM
Riyadh – Takhassussi Street
P. O. Box 1827 Riyadh 11441
Tel 01 4804464
Fax 01 4832262
ghassankebreetah@saniwave.com
mohammadghaibah@saniwave.com